Archive
Categories

Artikel-Schlagworte: „Anders Behring Breivik“

Στις επιθέσεις του Όσλο

[Machine translation. No liability for translation errors. Η αυτόματη μετάφραση. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για μεταφραστικά λάθη.]
Comments in English, please. View original article

από Kairos

Πρώτα δημοσιευμένος στις 23 Ιουλίου 2011 ως Zu κρησφύγετο Anschlägen στο Όσλο

Διάφορες πηγές έχουν υποστηρίξει ότι ο νορβηγικός δολοφόνος Anders Behring Breivik ήταν Fjordman.

Αυτή η αξίωση κάνει λάθος!

Βαρώνος Bodissey «του Γκέιτς της Βιέννης» εν λόγω, ότι το πραγματικό Fjordman φαίνεται διαφορετικό και ήταν σε επαφή με τον (ο βαρώνος) κατά τη διάρκεια και μετά από των επιθέσεων.

το http://fjordman.blogspot.com είναι ένα παλαιό Blog Fjordman, Breivik δεν έχει καμία σχέση με το.

Λέγεται ότι Breivik πρότεινε Fjordmans „νικώντας Eurabia «και άλλες απόψεις του ήχου δολοφόνων σαν επηρεάστηκε από Fjordman, επίσης. Και ηχούν λογικοί.

Έτσι η ερώτηση είναι γιατί τα μέσα απαντούν αυτοί λεπτομερείς. Είναι για να εγκαταστήσει μια σύνδεση στους λαούς εγκέφαλοι μεταξύ των αντι globalistic, εθνικιστικών και counterjihadistic απόψεων και ενός φρικτού εγκλήματος; Επειδή όταν μόλις εξεθέσουν αρκετοί για τις απόψεις evildoer, κατόπιν θα γίνει άσχετο ότι το έγκλημα είχε καμία σύνδεση σε αυτό δεν βλέπει. Κατόπιν οι άνθρωποι «ξέρουν»: Οι εθνικιστές σκοτώνουν τα παιδιά.

Πιθανώς στη Νορβηγία μια δράση «ψεύτικων σημαιών» πραγματοποιήθηκε.

Κανένας ευρωπαϊκός εθνικιστής δεν είναι σε θέση να θανατώσει τα αθώα παιδιά! Γινόμαστε έναν αποδιοπομπαίο τράγο!

Ακόμη και οι εθνικιστές που από τη φρικτή κατάσταση των πατρίδων μας και δεν υποχωρούν από να κάνουν τη βία, δεν θα επιτίθονταν ποτέ τα παιδιά, ειδικά παιδιά από τη χώρα τους.

Κάποιος μπορεί να το δει από αυτήν την επινοημένη σύνδεση μόνο θέτει στο επίκεντρο τι είδους αυτοί μας θέλει για να κινηθεί. Πραγματικά υποστηρίζουν ότι κάποιος που είναι κρίσιμος για το σοσιαλισμό θα ήταν σε θέση να επιτεθεί σε ένα στρατόπεδο διακοπών του εργατικού κόμματος.

Αυτός είναι ακριβώς άρρωστος και!

Σύντομα – ξέρουμε ήδη αυτόν τον μηχανισμό – κάθε θέμα της επίσημης έκδοσης του εγκλήματος θα καταγγελθεί ως «διακωμώδηση των θυμάτων» και το καθένα που δεν θεωρεί αυτήν την έκδοση θα δυσφημηθεί ως «θεωρητικός συνωμοσίας.»

Cann υποθέτουμε ότι θα εκμεταλλευτούν το έγκλημα για να οδηγήσουν μια σφήνα μεταξύ των συντηρητικών δυνάμεων στην Ευρώπη.

Κάθε counterjihadist που δεν θα καταδικάσει αμέσως τον εθνικισμό θα είναι ύποπτος.

Στο φόβο «την αξιοπιστία τους» και τη φήμη πολλά φιλελεύθερα counterjihadists και «καθαρό αρχείο» – τα συντηρητικά θα ενώσουν το παιχνίδι και θα καταδείξουν την πολιτική της μη βίας και το peacefullness τους με το κόστος μας.

το http://fjordman.wordpress.com/ δεν θα ενώσει αυτό το παιχνίδι.

Δεν θα καταδικάσουμε τον εθνικισμό, κριτική της πολυπολιτισμικότητας και του σοσιαλισμού, επειδή αυτή η κριτική δεν μας κάνει τους βίαιους εγκληματίες. Δεν θα καταδικάσουμε το πραγματικό Fjordman επειδή δεν έχει καμία σχέση με αυτό το έγκλημα.

Και ακριβώς για το αρχείο: Φυσικά τα εγκλήματα όπως το ένα Breivik (εάν το έκανε και αυτό το πρόσωπο υπάρχει πραγματικά) είναι φρικτά και μη συγχωρητέα. Τίποτα δεν είναι χειρότερο από βλάπτοντας τα παιδιά. Αλλά εκείνες οι ενέργειες δεν πρέπει να καταδικάσουμε, ειδικά όχι από την εντολή του αριστερού. Στο condem τέτοιες ενέργειες είναι μέρος της ευρωπαϊκής παράδοσης.

Δεν θα επιτρέψουμε ότι αυτό το σκληρό έγκλημα θα χρησιμοποιηθεί ως όπλο ενάντια σε μας και επομένως θα αναφερθούμε ακριβώς σε αυτήν την δήλωση κάθε φορά που προσπαθεί κάποιος.

Οι προσευχές μας είναι με τους Νορβηγούς που έχασαν τους αγαπημένους αυτούς. Θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε αυτό το έγκλημα τόσο καλό όσο μπορούμε και θα αποτρέψουμε ότι μια inconsisting έκδοση του εγκλήματος χρησιμοποιείται ως προπαγάνδα από τους αριστερούς.

Ένα αίτημα στους αναγνώστες: Παρακαλώ κάνετε το καλύτερό σας για να στείλετε αυτό το κείμενο εμπρός, να το ταχυδρομήσετε στους φίλους σας και να βάλετε μια σύνδεση στις περιοχές εσείς surfe

Και συλλέξτε κάθε πληροφορίες για αυτό το γεγονός. Από τις πρώτες ημέρες και τις εβδομάδες υπάρχουν ακόμα – σύμφωνα με την εμπειρία – μερικές διαρροές. Όταν τους κλείνουν καμία μεγάλη πιθανότητα να επικριθεί η επίσημη έκδοση δεν παραμένει.

Diesen Beitrag weiterlesen »

Sugli attacchi di Oslo

[Machine translation. No liability for translation errors. Traduzione automatica. Nessuna responsabilità per errori di traduzione.]
Comments in English, please. View original article

da Kairos

In primo luogo pubblicato il 23 luglio 2011 come tana Anschlägen di Zu a Oslo

Parecchie fonti hanno sostenuto che l’assassino norvegese Anders Behring Breivik era Fjordman.

Questo reclamo è sbagliato!

Il barone Bodissey “dei portoni di Vienna„ ha detto, quello che il Fjordman reale sembra differente e che era in contatto con lui (il barone) durante e dopo gli attacchi.

http://fjordman.blogspot.com è un vecchio blog di Fjordman, Breivik ha niente a che fare con.

È detto che Breivik ha suggerito di leggere il „di Fjordmans che sconfigge Eurabia “ed altre viste del suono dell’assassino come se sia stato influenzato da Fjordman, anche. E suonano ragionevoli.

Così la domanda è perché i media li rispondono dettagliati. È per stabilire un collegamento nei cervelli della gente fra le viste globalistic, nazionalistiche e counterjihadistic anti- e un crimine orribile? Poiché quando hanno riferito appena abbastanza circa i punti di vista del malfattore, quindi diventerà irrilevante che il crimine non ha avuto collegamento a questo viste. Poi la gente “saprà„: Bambini di uccisione dei nazionalisti.

Probabilmente in Norvegia “un’azione della bandiera falsa„ ha avuto luogo.

Non c’è nessun nazionalista europeo macellare i bambini innocenti! Siamo resi ad un capro espiatorio!

Anche i nazionalisti che sono stati radicalizzati dalla situazione orribile delle nostre patrie e non sussultano dal fare la violenza, non assalirebbero mai i bambini, particolarmente bambini dal loro proprio paese.

Uno può vederlo da questo il collegamento simulato da solo in che genere di riflettore ci vogliono essere mossi. Realmente sostengono che qualcuno che sia critico circa il socialismo potrebbe attaccare un campo di festa del partito laburista.

Quello è solo malato e disgustoso!

Presto – già conosciamo questo meccanismo – ogni interrogazione della versione ufficiale del crimine sarà denunciata come “la derisione delle vittime„ e di ognuna che non credi questa versione sarà denigrata come “teorico di cospirazione.„

Cann supponiamo che sfrutteranno il crimine per guidare un cuneo fra le forze conservatrici in Europa.

Ogni counterjihadist che immediatamente non condannerà il nazionalismo sarà un sospetto.

Nel timore di allentare la loro “affidabilità„ e reputazione molti counterjihadists liberali e “annotazione pulita„ – i conservatori uniranno il gioco e dimostreranno le loro nonviolenze e peacefullness al nostro costo.

http://fjordman.wordpress.com/ non unirà questo gioco.

Non condanneremo il nazionalismo, la critica del multiculturalismo ed il socialismo, perché questa critica ci non rende i criminali violenti. Non condanneremo il Fjordman reale perché ha niente a che fare con questo crimine.

Ed appena per memoria: Naturalmente i crimini come l’un Breivik hanno fatto (se lo facesse e questa persona realmente esiste) sono orribili e non scusabili. Niente è peggiore del nocendo ai bambini. Ma quelle azioni che non dobbiamo condannare, particolarmente non da comando della sinistra. A condem tali azioni fa parte della tradizione europea.

Non ammetteremo che questo crimine crudele sarà usato come arma contro di noi e quindi ci riferiremo appena a questa dichiarazione ogni volta una proviamo a.

Le nostre preghiere sono con i norvegesi che hanno perso i cari. Proveremo a contribuire a studiare questo crimine buon come possiamo ed impediremo che una versione inconsisting del crimine è sfruttata come propaganda dai membri della sinistra.

Una richiesta ai lettori: Faccia prego il vostro meglio per inviare questo testo avanti, spedicalo ai vostri amici e metta un collegamento sui siti voi surfe

E raccolga ogni informazioni su questo incidente. Dai primi giorni e settimane c’è ancora secondo esperienza – alcune perdite. Quando sono chiuse nessuna grande probabilità criticare la versione ufficiale rimane.

Diesen Beitrag weiterlesen »

Na Oslo atakach

[Machine translation. No liability for translation errors. Tłumaczenie maszynowe. Brak odpowiedzialności za błędy w tłumaczeniach.]
Comments in English, please. View original article

od Kairos

Najpierw publikujący na Lipu 23 jako Zu melina Anschlägen w Oslo, 2011

Kilka źródła żądali że Norweski zabójca Anders Behring Breivik był Fjordman.

Ten żądanie jest mylny!

Baron Bodissey „bramy Wiedeń“ powiedział, to istny Fjordman patrzeje różnym i był w kontakcie z on podczas i po atakami. (Baron)

http://fjordman.blogspot.com jest starym blogiem Fjordman, Breivik nic robić z nim.

Ja powie że Breivik Pokonuje Eurabia i innych widoki zabójcy dźwięk zbyt sugerował czytać Fjordmans „“. tak jakby wpływał Fjordman, I brzmią rozsądnego.

W ten sposób jest pytanie dlaczego środki odpowiadają one szczegółowi. Jest ja ustanawiać związek wewnątrz zaludnia mózg między widokami i okropnym przestępstwem antymi globalistic, narodowościowymi i counterjihadistic? Gdy właśnie donoszą dosyć o widokach evildoer, ponieważ, ja then zostać nieistotny że przestępstwo żadny związek to widoki. Wtedy determinują ludzie „znają“: Nacjonalisty zwłoki dzieci.

Prawdopodobnie w Norwegia wziąć miejsce „fałszywa chorągwiana“ akcja.

Żadny Europejski nacjonalista jest sprawnie szlachtować niewinnie dzieci! Zrobimy kozioł ofiarny!

Parzysty, równy nacjonaliści które radykalizowali okropną sytuacją nasz ojczyzny i no flinch od robić przemoc, nigdy atakowali dzieci dzieci od ich swój kraju, szczególnie.

Jeden może widzieć mnie od to samotnie fałszujący podłączeniowy w co ruszającym się jakby chce my światło reflektorów one. Naprawdę żądają że someone który jest krytyczny o socjalizmu był sprawnie atakować wakacyjnego obóz pracy przyjęcie.

To jest właśnie wstrętny i chory!

Wkrótce – już znamy ten mechanizm – każdy indagacja oficjalna wersja przestępstwo potępia jak „kpina ofiary“ i everyone który no wierzy ten wersi obmawia jak „spiska teoretyk.“

Cann zakładamy że wykorzystują przestępstwo jechać klin między konserwatywnymi siłami w Europa.

Każdy counterjihadist który natychmiast no potępia nacjonalizmu będzie podejrzany.

W obawie o gubienie ich „niezawodność“ i reputacja wiele „czysty rejestr“ i – konserwatyści łączą grę i demonstrują przy nasz kosztem ich peacefullness i niestosowanich przemocy.

http://fjordman.wordpress.com/ no łączy ten gry.

No potępiamy nacjonalizmu, krytyki wielokulturowość i socjalizmu, ponieważ ten krytyka no robi my gwałtowne przestępcy. No potępiamy istnego Fjordman ponieważ nic robić z ten przestępstwem.

I właśnie dla rejestru: Oczywiście przestępstwa jako jeden Breivik są okropni i excusable. (jeżeli zrobił mu i ten osoba naprawdę istnieje) Nic krzywdzący dziecko jest zły niż. Ale tamte akcje nie rozkazem lewica, szczególnie. no potrzebujemy potępiać Condem taki akcje są częścią Europejska tradycja.

No pozwolimy że ten okrutny przestępstwo używa jako broń przeciw my i tym samym właśnie odnosić sie ten deklarację każdy czas jeden próbuje.

Nasz modlitwy są z norwegami które gubili nasi bliskich. Próbujemy pomagać prowadzić dochodzenie ten przestępstwo tak dobre jak nami możemy i zapobiegamy że inconsisting wersja przestępstwo wykorzystuje jako propaganda lewicowami.

Prośba czytelnicy: Zadawalam robi twój best wysyłać naprzód, stawia połączenie na miejscach, ja twój przyjaciele i ty surfe ten tekst, poczta

I zbiera każdy informację o ten incydencie. Od pierwszy tygodni i dni tam  są wciąż niektóre przecieki. – według doświadczenia – Gdy zamykają żadny duża szansa krytykować oficjalna wersja zostaje.

Diesen Beitrag weiterlesen »

오슬로 공격에

[Machine translation. No liability for translation errors. 기계 번역. 번역 오류에 대해 어떠한 책임도 없습니다.]
Comments in English, please. View original article

Kairos에서

오슬로에 있는 Zu 굴 Anschlägen로 7월 23일에 첫째로, 2011 간행해

몇몇 근원은 노르웨이 자객이 Fjordman이었다는 것을 Anders Behring Breivik 주장했습니다.

이 요구는 틀립니다!

„비엔나의 문“의 Bodissey 남작은 말했습니다, 진짜 Fjordman가 다르게 보고 그와 접촉하여 공격 그 사이 및 그 이후 (남작) 인 그것.

http://fjordman.blogspot.com는 Fjordman, Breivik의 오래된 블로그 무관합니다 그것 하고 입니다.

그가 Fjordman에 의해 좌우되었다 처럼 Breivik가 Eurabia „와 자객 소리의 다른 전망을, 역시 격파한다는 것은 Fjordmans „를 읽는다는 것은 건의했다는 것은 말합니다. 그리고 그들은 적당하게 소리가 납니다.

따라서 질문은 왜 매체가 상세한 그(것)들을 응답하는지 입니다. 반대로 globalistic, 국가주의 적이고와 counterjihadistic 전망과 무서운 범죄 사이 사람들 두뇌에 있는 연결을 설치하는 그것은 입니까? 무관하게 될 것입니다 때문에 그들이 지금 막 악인의 전망에 관하여 이젠 그만을 보고할 경우, 범죄에는 이것에 아무 연결도 전망 없었다 그것. 다음 사람들은 „알 것입니다“: 민족주의자 죽이기 아이들.

아마 노르웨이에서 „틀린 깃발“ 활동은 일어났습니다.

유럽 민족주의자는 결백한 아이들을 학살할 수 있지 않습니다! 우리는 속죄양에게 합니다!

아이들, 그들의 자신의 국가에서 특히 아이들이 우리의 고국의 무서운 상황에 의해 radicalized 폭력을 하기에서 꽁무니 빼지 않는 민족주의자에 의하여 조차, 결코 돌격하지 않을 것입니다.

1개는 어떤 종류의 스포트라이트를 이동되는 그들이 저희를 원하는지에서 혼자 날조한 연결 이것에서 그것을 볼 수 있습니다. 그들은 진짜로 사회주의에 관하여 긴요한 누군가가 노동당의 휴일 야영지를 공격할 수 있을 것이라는 점을 주장합니다.

그것은 다만 아프고 싫습니다!

곧 – 우리는 이미 이 기계장치를 알고 있습니다 – 범죄의 공식판의 각 심문은 „피해자“가 및 이 버전을 믿지 않는 모두의 조롱 것과 같이 „음모 이론가.“ 더럽힐 것이다 것과 같이 비난될 것입니다

우리는 cann 유럽에 있는 보수적인 힘 사이에서 쐐기를 몰기 위하여 그들이 범죄를 이용할 것이라고 추정합니다.

즉각 국가주의를 비난하지 않을 각 counterjihadist는 용의자일 것입니다.

그들의 „신뢰도“ 및 명망을 풀기를 두려워하여 많은 자유주의 counterjihadists 및 „청결한 기록“ – 보수주의자는 게임을 결합하고 우리의 비용에 그들의 비폭력 및 peacefullness를 설명할 것입니다.

http://fjordman.wordpress.com/는 이 게임을 결합하지 않을 것입니다.

우리는 강력한 범인이 이 강평에 의하여 저희에게 하지 않기 때문에, 다문화의 국가주의, 강평 및 사회주의를 비난하지 않을 것입니다. 우리는 그가 이 범죄 하고 무관하기 때문에 진짜 Fjordman를 비난하지 않을 것입니다.

그리고 다만 공식적으로: 당연히 1 Breivik로 범죄는 (그가 그것을 하고 이 사람이 진짜로 존재하는 경우에) 무섭습니다 용서할 수 있습니다. 아무것도 없어 아이들을 해치기 보다는 더 나쁘. 그러나 우리가 비난할 필요가 없는 좌측의 명령에 의하여 아닙니다 그 활동, 특히. condem에 그런 활동은 유럽 전통의 일부분입니다.

우리는 이 잔인한 범죄가 저희에 대하여 무기로 사용되고 그러므로 우리가 다만 이 선언 언제나 사람을 시도한다는 것을에 참조할 것이라는 점을 인정하지 않을 것입니다.

우리의 기도는 가족을 상실한 노르웨이인과 입니다. 우리는 범죄의 inconsisting 버전은 좌익에 의해 주의로 이용되다 우리가 할 수 있고는 막을 것이다 것처럼 좋을 것이 이 범죄를 조사하는 돕는 것을 시도할 것입니다.

독자에게 요구: 이 원본을 앞으로 보내기 위하여 최선을 다하고, 당신의 친구에게 우송하고 위치에 연결을 당신 surfe 두십시오

그리고 이 사건에 관하여 각 정보를 모으십시오. 첫번째 일 및 주부터 지금도 – 경험에 따라 – 몇몇 누출이 있습니다. 그들이 강평할 큰 기회이라고 닫을 때 공식판은 남아 있습니다.

Diesen Beitrag weiterlesen »

Why? Reflections on the Oslo Massacre

[Originally posted by Manfred in German („Warum?“) in the blog korrektheiten.com saturday evening, one day after Oslo. Translation by John Haase and Kairos]

I suppose nobody of us will ever forget the nightmare of the 24 hours since a bomb exploded in the center of Oslo. The fact that the ensuing massacre was directed against children cannot be explained with political strategy and much less be justified by it. I have children myself. There is no worse fate for any parent than to lose a child. I grieve with the victims and their families and pray for them.

These relatives – parents, siblings, friends – and the whole public, as long as not busy with self- affirmation of their loved concepts of enemy, they have a right to know, how it could come to this. And I believe that the Counterjihad- scene can say more and more important things about it than the mainstream media, that can and will see no more in this horrible happening of July, 22th 2011 than a reason to agitate their own political agenda and that has an interest in silencing their own part in the processes that drive totally normal, peaceloving people into radicalism. We can say more because the assassin – so it seems – stood near the Counterjihad- scene with his political agenda.

It ist not cynical therefore, and of course no attempt to justify then murders of Oslo at all, to have a look at the political and social trends that led to the vicious attack. In fact, it is necessary in order to answer the Question that we all have: why?

We all depend on the bits of information of the media and I have to request readers to question these bits with scepticism and mistrust (It is not impossible that the whole thing is a “false- flag” action, put on stage for political reasons. If the suspect dies and it becomes impossible to clear what happend in an open court it would be a strong hint for it to be such a thing.). This said and therefore very cautios, we see – if we assume the official construction to be true – the following picture:

The assassin was a lone perpetrator (if the unconfirmed reports of a second man are true than it is probably a form of “folie- á deux´as we know from the killing spree of Columbine). He was a lone perpetrator in the same sense as the leftwing radical Marinus van der Lubbe, who ignited the Reichstag in 1933 was a lone perpetrator. The national socialists tried, as commonly known, to blame the Communist Party for it – at least this attempt was in vain (we can already anticipate that German media, following the sceme of 1933, will use the Oslo attacks to diabolize counterjihadism). The arsonist of the Reichstag came from an ultra- leftist milieu and his ideas were truly an amalgam out of anarchistic and communistic hotchpotches, but at the same time he was a cracked up loner who believed that in a hopeless situation – as the Nazis were already in charge – he had to change fortune with an act of despair.

Compared to van der Lubbe, who could state some form of political rationality (and did not kill human beings), Breivik is just a lunatic. The little we know about the assassin of Oslo – a “White Nationalist”, who wanted to unite the Right, but hates Nazis and admires Churchill, a “conservative Christian” who is a freemanson at the same time – emphazises the picture of confusion and desorientation that is already painted by the crime.

If it is true what they write, Breivik took an active part in the comment section of the islam-criticizing Norwegian website document.no until last october, after which he disappeared from the conservative web-community. The threads that keep internet groups together are much thinner than those who bind real friends to each other. Isolating himself from even these frail ties to other conservatives shows quite well that he was not accessible anymore for anyone who might have been able to talk him out of his plans. In fact, his obvious personality disorder indicates that he probably did not want to be talked out of it and so his final descent into madness began, which manifested itself so terribly on Friday the 22nd of July.

But his political views before this time, as we can reconstruct from the very little that has become known, are everything but irrational. For him the political front that mattered was not the one between capitalism and socialism, but between nationalism and internationalism. This is not far away from what I said myself in my analysis of the socially dominant metaideology that closes out all non-liberal and non-socialist, id est non-utopian political positions.

It is not insane at all to point out that the political, „scientific“ and media elites of practically every western country have succumbed to an utopian ideal, namely a one-world-utopia which is presented to us by its advocates as a paradise of harmony, peace, justice and tolerance. The truth is a lot less appealing: the path to this brave new world is paved with the dismantlement of our peoples and their nation states, the death of our cultures, and the outright abolishment of democracy and individual liberty. This is no crazy conspiracy theory of the rightwing lunatic fringe. This is official policy. Very often one only has to blow lightly on the ideological fog of war that is political speech today and the direction where we are headed becomes all to clear.

All for the greater good of course. And since those who fight against the good guys are the bad guys by default, this ideology and its minions know no tolerance for their opponents.

Since we who suffer from the results of the left metaideology resist the fruition of its agenda because we know all to well that this will end in a quagmire of chaos, violence, and degeneration, our resistance must be crushed: by limiting our right to free speech, by censoring the press, by exposing us to ever-present propaganda. By emasculating our still somewhat democratic nation states in favor of supranational political entities right in front of our eyes. And if all that is still not enough: by sheer force.

Whoever thinks that violent political action is abominable because in a democracy everybody is allowed to convince people of his cause by peaceful means does obviously not reside on this planet.
He lives in a media-created make-believe. In this dreamworld the constant and systematic violation of the political rights of the lefts enemies is either ignored altogether or even celebrated as victory in the never-ending „Kampf gegen Rechts“ (a state-funded campaign against the political right, the expressions translates literally to: „The Fight against the Political Right“. Hardly do I need to mention that „right“ is whatever the elites say it is). In Germany it is possible to denounce even liberal parties like „Die Freiheit“ (Freedom) and mildly conservative ones such as „Pro Deutschland“ (For Germany) as Nazis. This makes any kind of meaningful political campaigning virtually impossible. Worse yet, the elites present this antidemocratic orgy to us as a fight for democracy. It doesn’t get much more orwellian than this.

Any fundamental opposition against immigration, islamization, ever-rising taxes to fund yet another useless utopian project or the transfer of sovereign rights of our country to unelected European Union bureaucrats is drowned in a tidal wave of lies, insinuations and straightforward insults. This is not despite but becauce of the fact that said opposition represents the opinion of the majority of the people in every European country. This non-tangible majority must be kept from finding a crystallization point, lest it manifests itself politically. This is the reason for the „Kampf gegen Rechts“ (struggle against the Right) mentioned above and this is behind the agenda of the established media, every established political party, every official institution and the liberal ideological poison factory that we sometimes so flatteringly refer to as „the humanities“.

This makes it easy to unterstand why some people resort to political violence. If the government demands of its opponents to act according to the democratic rulebook but fails to do the same in return violence is the inevitable result. In the past, when the left was suffering from oppression itself it knew this connection very well. Nowadays, as they or their pseudoconservative or pseudoliberal substitutes are in power they prove beyond a doubt that power corrupts those who wield it.

During the last years, hate has steadily built up among conservatives, anti-globalists and those critical of islam. This hate is not hate against islam. It is a lie to suggest that we are racists who hate foreigners and muslims. Our hate is directed against a cartel of potentates who hold no regard for the democratic rules, commit treason on a scale never seen in the course of human history, and sacrifice the future of our children and grandchildren for the sake of their pompous ideology and even for their own shallow self-interest.

This explains why a radical islam-critic does not attempt to kill muslims but takes on socialists instead. My political horizon fails however, to answer the question why he murders children and not politicians. This problem must be solved by psychiatrists.

The media being an important cornerstone of the aforementioned power cartel will not discuss these issues. They will keep telling their lies, and the events of Oslo greatly help them to do so.

Yes, it’s true! The hate among the oppressed opposition is huge to the extent that it was only a matter of time until somebody would do something drastic. It is hardly surprising that the first man over the top is of rather unstable mind, unable to control his feelings. To put it bluntly: a psychopath. This explains the almost complete irrationality and insanity of the Oslo massacre.

One has to add though: sick minds will always find a cause that helps them rationalise their madness. Conservatism serves just as well as Islam or any other Ideology. Just think of the Sauerlandgruppe (a muslim terrorist cell of ethnic german converts who planned an attack and built bombs but ultimately didn’t cause any damage because their plans were foiled by security authorities).

It is highly likely that the German media will start demonizing the Counterjihad scene and everything else that is not left even more in the months to come. They will certainly detect the hate that we so abundantly feel. It would be pointless from our side do deny it. Of course, a hatefilled group of people is likely to attract psychopaths.

However, this hate is (except for the assassin) not the hate of men who succumb to a hate filled ideology for its own sake but the hate of men who would be pillars of society in normal times, but now have to witness the destruction of this society by treacherous elites.

On the Oslo Attacks

from Kairos

First published on July 23, 2011 as Zu den Anschlägen in Oslo


Several Sources have claimed that the Norwegian assasin Anders Behring Breivik was Fjordman.

This claim is wrong!

Baron Bodissey of “Gates of Vienna” said, that the real Fjordman looks different and was in contact with him (the Baron) during and after the attacks.

http://fjordman.blogspot.com is an old Blog of Fjordman, Breivik has nothing to do with it.

It is said that Breivik suggested reading Fjordmans „Defeating Eurabia“ and other views of the assassin sound as if he was influenced by Fjordman, too. And they sound reasonable.

So the question is why the media replies them detailed. Is it to establish a connection in peoples brains between anti- globalistic, nationalistic and counterjihadistic views and a horrible crime? Because when they just have reported enough about views of the evildoer, then it will become irrelevant that the crime had no connection to this views. Then people will “know”: Nationalists kill children.

Probably in Norway a “false- flag” action took place.

No European Nationalist is able to slaughter innocent children! We are made a scapegoat!

Even nationalists who were radicalized by the horrible situation of our homelands and do not flinch from doing violence, would never assault children, especially children from their own country.

One can see it from this faked connection alone in what kind of spotlight they want us to be moved. They really claim that someone who is critical about socialism would be able to attack a holiday camp of the labour party.

That is just ill and disgusting!

Soon – we already know this mechanism – every questioning of the official version of the crime will be denounced as “mockery of the victims” and everyone who does not believe this version will be denigrated as “conspiracy- theorist.”

We cann assume that they will exploit the crime to drive a wedge between the conservative forces in Europe.

Every counterjihadist who will not immediatly condemn nationalism will be a suspect.

In fear of loosing their “reliability” and reputation many liberal counterjihadists and “clean- record”- conservatives will join the game and demonstrate their nonviolence and peacefullness at our cost.

http://fjordman.wordpress.com/ will not join this game.

We will not condemn nationalism, critique of multiculturalism and socialism, because this critique does not make us violent criminals. We will not condemn the real Fjordman because he has nothing to do with this crime.

And just for the record: Of course crimes as the one Breivik did (if he did it and this person really exists) are horrible and not excusable. Nothing is worse than harming children. But those actions we do not need to condemn, especially not by command of the Left. To condem such actions is part of the European tradition.

We will not allow that this cruel crime will be used as weapon against us and therefore we will just refer to this declaration every time one tries to.

Our prayers are with the Norwegians who lost loved- ones. We will try to help investigating this crime as good as we can and we will prevent that an inconsisting version of the crime is exploited as propaganda by leftists.

A request to the readers: Please do your best to send this text forth, mail it to your friends and put a link on sites you surfe

And collect every information about this incident. Since the first days and weeks there are still – according to experience –  some leaks. When they are closed no big chance to criticize the official version remains.