Archive
Categories

Artikel-Schlagworte: „DEUTSCHFEINDLICHKEIT“

Vijandigheid naar Deel I van Duitsers: Het anti-Duitse Verhaal in het Westen

[Machine translation. No liability for translation errors. Machine vertaling. Geen enkele aansprakelijkheid voor vertaalfouten.]
Comments in English, please. View original article

Geschreven door Manfred Kleine-Hartlage

 

Vertaald door J M Damon

 

Na is een vertaling van een blog die in http://korrektheiten.com/2011/08/02/deutschenfeindlichkeit-das-westliche-antideutsche-narrativ/ wordt gepost

Blog begint:

[Op 16 Juli 2011 gaf de auteur een lezing voor het Instituut van Berlijn voor het Beleid van de Staat voor wat betreft „Vijandigheid naar Duitsers – een Schatting“ samen met de 18de Cursus van het Instituut van Lezingen. Jammer genoeg zijn er geen opnamen van deze hoogst interessante gebeurtenis.  In antwoord op verzoeken, heb ik mijn toespraak van nota’s opnieuw samengesteld. Aangezien de lezing voor één enkel blogartikel te lang is post ik het als reeks, die met het „Anti-Duitse Verhaal in het Westen beginnen.]

 

 

DEUTSCHENFEINDLICHKEIT (Vijandigheid naar de Duitse Mensen) is een Complex Fenomeen.

 

Vele volkeren, zoals Polen, Fransen, Britten en Joden, haven een traditionele wrok tegen Duitse peoplethat dateert van de Tweede Oorlog van de Wereld en de voorafgaande oorlogen.

Bovendien is er een soort intellectuele vijandigheid naar alle dingen het Duits die met afkeer van Duitsers als mensen te doen dan niet te houden van minder heeft en vrees voor de Duitse staat, die, het is gevreesd, te krachtig zal worden.

Er is wantrouwen van het Duitse nationale karakter.

Er is vijandigheid naar alle dingen het Duits, vooral namens de migranten die hier leven.

Er is zelfs een bepaalde mieren Duitse vijandigheid onder de Duitsers zelf.

Er is in feite een volledige ideologie die als één van zijn centrale elementen DEUTSCHFEINDLICHKEIT omvat (vijandigheid naar alle dingen het Duits.)

[Het onderwerp van mijn lezing was DEUTSCHENFEINDLICHKEIT, of vijandigheid naar de Duitse mensen.

Wanneer in het volgende gebruik van I hoofdzakelijk het woord DEUTSCHFEINDLICHKEIT (vijandigheid naar dingen het Duits) als tegengesteld toDEUTSCHENFEINDLICHKEIT (vijandigheid naar de Duitse mensen), ik probeer duidelijk te maken die ik niet eenvoudig naar vijandigheid naar Duitsers doorverwijs, maar eerder, in brede en inclusieve zin, aan diverse vijandigheden tegen Duitse dingen en attributen in het algemeen, zoals culturele VOLK, de staat, de algemene Duitse bevolking, enz.]

 

De diverse facetten en de niveaus van dit complex van vijandigheden zijn geïsoleerd of geen losgemaakt; zij doordringen en versterken elkaar en fusie om een echt gevaar voor Duitse VOLK te vormen.

De vijandigheid naar dingen het Duits die Goetz Kubitschek en Michael Paulwitz in hun boek „DEUTSCHE OPFER – FREMDE TÄTER“ bespreekt (Duitse Slachtoffers, Buitenlandse Daders: ) is slechts één kant van het muntstuk, aangezien ik later zal bespreken.

De overkant van het muntstuk is de vijandigheid die in ons eigen kamp wordt gevonden, dat met massale migratie creeert het echte gevaar van onze het worden een minderheid in eigen eigen land combineerde.

Duidelijk zou dit een bedreiging voor onze binnenlandse veiligheid vormen.

„Ons eigen kamp“ omvat vooral onze machtselite, de van wie anti Duitse vijandigheid een strategisch probleem geeft.

De westelijke cultuur die Duitsland omvat vormt een bredere context.  Zijn elite toont anti Duitse vijandigheid die minder heeft met daadwerkelijke wrok dan met ideologie te doen.

 

Het westelijke anti Duitse Verhaal

 

De gemeenschappelijkste en wijdverspreide basis voor vijandigheid naar dingen het Duits is wat ik het Westelijke anti Duitse verhaal roep.

Het „verhaal“ is een nieuwe uitdrukking in het Duits – wij konden ook van een ideologie van geschiedenis spreken.

In deze ideologie, die door films, literatuur, en populaire afbeeldingen van geschiedenis wordt uitgespreid, heeft Duitsland een gevaar voor zijn buren in het verleden vertegenwoordigd en nog een potentieel gevaar vertegenwoordigd.

Om deze reden moet Duitsland worden belemmerd, disempowered en verdunde omdat het Duitse nationale karakter anti democratisch, bovenmatig braaf is aan gevestigd naar voren gebogen, krijgshaftig, genocidal gezag, collectivistic, geweld, enz., enz.

De huidige historici worden over het algemeen ook verfijnd om een duidelijke en directe lijn tussen Luther, Frederick, Bismarck en Hitler te trekken, maar de treuzelende gevolgen van dergelijke propagandistic historiografie zijn vandaag nog vrij merkbaar, uitgedrukt in thetendency om al Duitse geschiedenis als voorgeschiedenis van het Derde Duitse Rijk te behandelen.

 

Men kan niet dit concept geschiedenis begrijpen tenzij één de historische context van de Europese burgeroorlog begrijpt die sinds 1789 woedend is geweest.

[Het werk GESCHICHTSPHILOSOPHIE UND WELTBÜRGERKRIEG van Hanno Kesting. DEUTUNGEN DER GESCHICHTE VON DER FRANZÖSISCHEN REVOLUTION BIB ZUM ost-westen-KONFLIKT (Filosofie van Geschiedenis en Globale Burgeroorlog: De betekenis van de Geschiedenis van de Franse Revolutie aan het Oost-west Conflict), die in 1959 wordt gepubliceerd, is goed in dit verband waard lezing.

Vandaag is het niet beschikbaar zelfs bij antiquairboekhandels, maar de goede bibliotheken hebben het nog – in ieder geval, heeft BERLINER STAATSBIBLIOTHEK (de Bibliotheek van de Staat van Berlijn) het.]

 

Deze burgeroorlog wordt bestreden door de aanhangers van drie ideologieën die constant hun namen, slogans veranderen en programma’s maar nog een herkenbare identiteit en een continuïteit behouden.

Wij behandelen utopian twee en niet utopian worldviews één, Liberalisme en Collectivisme op één hand en wat verscheiden Conservatisme, Reactie of eenvoudig het Politieke Recht anderzijds wordt genoemd.

Ongeacht hun verschillen, hebben allebei van de utopian-revolutionaire ideologieën identificeerbare gelijkenissen die hen zo fundamenteel van het Recht te onderscheiden maken dat zij terug naar een gemeenschappelijke „meta-Ideologie kunnen worden gevonden.“

De utopian benadering veronderstelt dat de mogelijkheid van vreedzame en beschaafde coëxistentie onder mensheid.

Dit zou geen mirakel moeten zijn, maar is eerder iets die als vanzelfsprekendheid kan gebeuren.

Om deze reden moet men niet de grondbeginselen van de maatschappij zelf onderzoeken en analyseren; men kan de totstandbrenging van paradijs ter wereld, of door geleidelijke hervorming of revolutionair geweld direct en onmiddellijk nastreven.

 

De Utopian Ideologieën impliceren een aantal Veronderstellingen

 

Ten eerste, zijn utopian maatschappijen van mening dat de mens door aardgoed is.

De sociale voorwaarden zoals ongelijkheid en gebrek aan vrijheid zijn de oorzaak van het bestaan van kwaad en moeten daarom worden uitgestoten.

De benadering van het politieke Recht is dat de mens ontoereikend en zwak is en in erfzonde mired en zich daarom op een sociale orde voor steun moet baseren.

Daarom moet een bepaalde maatregel van ongelijkheid en lijfeigenschap zonodig worden goedgekeurd.

De alternatieven zijn „Vrijheid, Gelijkheid, Broederlijkheid“ maar eerder chaos, geweld en geen barbarisme.

 

Ten tweede, stellen Utopian ideologieën dat de maatschappij rationeel kan worden gepland; zijn ontwerp is een kwestie van reden en verlichting.

Het recht, door contrast, gelooft dat wat traditioneel en gevestigd is kan door kritiek worden vernietigd, maar kan niet door om het even wat beter door rationele processen worden vervangen.

De voorbeelden van wat niet door rationalisme kan worden vervangen zijn de concepten familie, geloof, traditie en Vaderland.

 

Ten derde, zijn Utopian maatschappijen van mening dat wat (zoals Vrijheid en Gelijkheid) „Goed“ is kan rationeel worden geconcludeerd, dus theGood is cultureel onafhankelijk en universeel geldig.

Zij geloven dat de mensheid kan worden teruggekocht als de Utopie die uit de principes van de Verlichting wordt afgeleid globaal kan worden geïntroduceerd.

Voor Conservatieven, anderzijds, is elke cultuur een unieke, ongeplande en irreproducible reactie op de elementaire kwestie van of de ordelijke maatschappij mogelijk is.

Het recht benadrukt de legitimiteit van bijzonder in tegenstelling tot de geldigheid van universele ideologie.

 

Ten vierde, Utopian de maatschappijenhaven de overtuiging dat de maatschappij moet volgens hun normen worden bepaald en worden geanalyseerd.

Deze normen bestaan uit een standpunt van normen eerder dan feiten – zo „wat“ troeven „zou moeten zijn wat.“ is

Zij worden afgeleid uit rechten eerder dan plichten.

Het Utopian concept de maatschappij verwart zich met „Reden en Verlichting“ omdat het op onwerkelijke begrippen in plaats van onvolmaakte werkelijkheid wordt voortgebouwd, en verwart zich zo met het „Goed.“

De reden Utopie verwart zich want het „Goed“ is omdat het van de veronderstelling te werk gaat dat zich goed is bemant, en dit dat „Slecht“ in sociale structuren en concepten met inbegrip van traditie, geloofspunten, plicht verblijft, enz. impliceert.

Op hun manier om te denken, als de structuren slecht zijn moeten de verdedigers van deze structuren eveneens slecht zijn.

Duidelijk, kan de tolerantie niet op zulk een concept de maatschappij worden gebaseerd; minder het wordt uitgeoefend, voelen de zijn aanhangers minder de behoefte aan het.

 

Het Utopian concept de maatschappij veroorzaakt een apocalyptisch concept politiek, volgens dewelke de politiek een strijd tussen de bevoegdheden van licht en van duisternis is.

Derhalve wordt de oorlog niet waargenomen tragisch en onontkoombaar.

Het wordt waargenomen zoals gerechtvaardigd wanneer het voor revolutionaire doelstellingen en doeleinden wordt geleid.

In dat geval, is elke wreedheid aanvaardbaar.

Het Utopian concept neemt oorlog waar aangezien misdadiger wanneer het voor counterrevolutionary doelstellingen en doeleinden, en toen de middelen wordt geleid waardoor het wordt geleid niet wordt genomen in overweging.

 

En wat moet dit alles met vijandigheid tegen alle dingen het Duits doen?

 

Als wij van de oorlogen van de 20ste Eeuw als delen van een globale ideologische burgeroorlog opvatten, vertegenwoordigt Duitsland duidelijk het Recht.

Duitsland kon het idee dat nooit goedkeuren de oorlogen worden geleid om de „Goede Orde“ zoals „Oorlog te bewerkstelligen om Al Oorlog te beëindigen.“

Dit Utopian idee resulteert in een apocalyptisch concept politiek.

Het idee van „Goede Oorlog“ maakt deel uit van het Utopian concept de orde van de liberalistwereld zoals die door de Westelijke die „democratieën“ evenals de variant van Communisme wordt achtervolgd door de Sovjetunie wordt nagestreefd.

De beschuldiging dat Duitsland voor wereldoverheersing streefde, die aan het begin van de 20ste Eeuw naar voren werd gebracht, zou absurd zelfs als opgeheven niet door de Saksische bevoegdheden Anglo geweest zijn!

Op elk ogenblik van de 19de en 20ste eeuwen, waren die landen oneindig dichter aan wereldoverheersing dan Duitsland ooit was, en zij zo in de 21ste Eeuw blijven.

 

De naties die door insulaire aardrijkskunde werden beschermd hebben historisch in het gewaagde denken tevreden gesteld en dankzij deze aardrijkskunde, globaal expansionist beleid hebben kunnen nastreven.

De liberale Nieuwe Orde van de Wereld die op wereldniveau vóór de Eerste Oorlog verscheen van de Wereld was ook een montageideologie voor het globale Utopian denken, aangezien de imperialistische machtspolitiek als bewapende tak van Utopie functioneerde.

Het is niet waar dat één slechts een functie van andere was.

Beide aspecten van Saksisch (en bijzonder Amerikaans) beleid Anglo) waren aspecten van één en het zelfde begrip van politiek.

 

Door contrast, vertegenwoordigde Duitsland traditioneel geïnstitutionaliseerde counter-revolution.

Het Utopian was denken van Globalist vreemd aan de Duitse machtselite, aangezien zij de werkelijkheid van het regeren van een staat onder ogen zagen die constant van de binnenkant evenals de buitenkant werd bedreigd.

Hun politieke horizon was continentaal in tegenstelling tot insulair, en zodat waren zij betrokken met de consolidatie van wat eigenlijk bestond.

Het Duitse Rijk keurde inderdaad liberale, democratische en zelfs socialistic ideeën goed – beschouw als Bismarckian de sociale wetgeving.

Nochtans, deed het dit slechts op voorwaarde dat deze ideeën de bestaande orde zouden consolideren.

De deur was open voor socialistic ideeën zich te ontwikkelen, maar zij zouden nooit toegestaan worden om de bestaande orde te vernietigen.

 

Dit politieke concept (afstand doen van revolutionair of utopian beleid) bepaalde het beleid niet alleen van conservatieven, maar uiteindelijk van de Liberalen eveneens, en zelfs het beleid van de Sociaal-democraten.

De tendens om in revolutionaire en utopian termen te denken was eenvoudig vreemd aan Duitsland – het was te zwak en stelde aan poging bloot die de wereldorde veranderen of om ideeën van wereldverovering te hebben.

Nochtans, Duitsland sterk minstens potentieel genoeg was om Europa te brengen in zijn invloedssfeer en zo onderneming van een nieuwe wereldorde te blokkeren; en als Europa aan zijn naam waar ging zijn, het moet eveneens.

 

De oorlog tegen Duitsland, dat, als Winston waargenomen Churchill, in feite een Oorlog die van Dertig Jaar vanaf 1914 – 1945 duren was, werd duidelijk niet bestreden in antwoord op enige „misdaden“ toegewijd door de Nazien.

In plaats daarvan, werd de Oorlog van de Oorlog van Dertig Jaar tegen Duitsland bestreden aan kracht Europa in de liberalist-utopian wereldorde en het Saksische gebied Anglo van controle.

Duitsland tekende niet aan enig grandioos principe dat het in wilde echt maken.

Het was een natie in concrete werkelijkheid wortel wordt geschoten waarvan orde en de doelstellingen niet werden afgeleid uit utopian ontwerpen maar praktische noodzaak die.

De Duitsers hadden geen abstracte loyaliteit naar liberale of „democratische“ ideals, en dit is wat op de propagandistic beschuldiging van bovenmatig braaf het zijn bracht.

 

Duitsland beweerde niet om voor universele zaligheid te vechten, daarom moest het belangen verdedigen die niet ideologisch maar eerder etnisch werden bepaald.

Vijanden van Duitsland ontleedden dit als „nationalisme.“

In feite, verdedigde Duitsland communale waarden in plaats van individuele betiteling.

Het was geen toeval dat een huidig thema in Duitse sociologie de oppositie van Ferdinand Tönnies‘ ofGEMEINSCHAFT (Gemeenschap) tegen GESELLSCHAFT (de Maatschappij.) was

Dit is wat het „Collectivisme“ vormde waarvan de Duitsers werden beschuldigd.

Communale ideals zijn doeltreffend slechts wanneer zij in echte emoties, de bron van cliche van Duitse „romantiek“ en „irrationality.“ worden verankerd

 

In het kort, vertegenwoordigden de feiten dat de Duitsers verschillend waren en verschillend van de Saksers dachten Anglo en dat zij geen betekenis van Utopie hadden, maar eerder een gevaar voor zijn globale totstandbrenging, maakten tot hen het belangrijkste vijandelijke cijfer voor het Westelijke Utopian denken.

Cliches over het Duitse nationale karakter vertegenwoordigen de vervormde en demagogically beïnvloede beschrijving van tendensen en regelingen die eigenlijk (en nog aanwezig zijn) waren.

Deze cliches waren onontbeerlijk omdat een land zoals Duitsland zich geen globalistic Utopianism kon veroorloven.

Zoals wij vandaag zien, kan Duitsland nog zich niet het veroorloven.

Of de Anglo Saksische volkeren zelf kunnen blijven zich veroorloven het staat te bezien…

 

[Een Deel II van DEUTSCHENFEINDLICHKEIT zal de goedkeuring van het Westelijke anti-Duitse verhaal door de Duitsers zelf en de gevolgen behandelen die van dit het gevolg zijn geweest.

 

****************

 

De vertaler is een „Germanophilic Germanist“ wie probeert om opmerkelijke Duitse artikelen voor Germanophiles toegankelijk te maken die het geen Duits lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Diesen Beitrag weiterlesen »

L’hostilité vers des Allemands pièce I : Le récit Anti-Allemand dans l’ouest

[Machine translation. No liability for translation errors. Traduction automatique. Aucune responsabilité pour des erreurs de traduction.]
Comments in English, please. View original article

Écrit par Manfred Kleine-Hartlage

 

Traduit par J M Damon

 

Être suit une traduction d’un blog signalé chez http://korrektheiten.com/2011/08/02/deutschenfeindlichkeit-das-westliche-antideutsche-narrativ/

Le blog commence :

[Le 16 juillet 2011 l’auteur a donné une conférence devant l’institut de Berlin pour la politique d’état au sujet de la « hostilité vers des Allemands – une évaluation » en même temps que le 18ème cours de l’institut des conférences. Malheureusement il n’y a aucun enregistrement de cet événement fortement intéressant.  En réponse aux demandes, j’ai reconstitué mon discours des notes. Puisque la conférence est trop longue pour un article simple de blog que je le signale comme série, commençant par « le récit Anti-Allemand dans l’ouest.]

 

 

DEUTSCHENFEINDLICHKEIT (hostilité vers les personnes allemandes) est un phénomène complexe.

 

Beaucoup de peuples, tels que Polonais, Français, les Anglais et juifs, hébergent un ressentiment traditionnel contre les dates allemandes de peoplethat de la deuxième guerre mondiale et des guerres précédentes.

En outre, il y a un genre d‘hostilité intellectuelle vers tout l’Allemand de choses qui a moins à faire avec l’aversion pour les Allemands comme personnes que détestent et crainte de l’état allemand, qui, il est craint, deviendra trop puissant.

Il y a de méfiance du caractère national allemand.

Il y a hostilité vers tout l’Allemand de choses, particulièrement de la part des migrants qui vivent ici.

Il y a même une hostilité allemande de certaine fourmi parmi les Allemands elles-mêmes.

Il y a en fait une idéologie entière qui inclut en tant qu’un de ses éléments centraux DEUTSCHFEINDLICHKEIT (l’hostilité vers toutes les choses allemandes.)

[Le sujet de ma conférence était DEUTSCHENFEINDLICHKEIT, ou hostilité vers les personnes allemandes.

Quand dans le suivant j’emploie principalement le mot DEUTSCHFEINDLICHKEIT (hostilité vers l’Allemand de choses) en tant que toDEUTSCHENFEINDLICHKEIT opposé (hostilité vers les personnes allemandes), j’essaye de préciser que je me réfère pas simplement à l’hostilité vers des Allemands, mais plutôt, dans un large et inclus sens, à de diverses hostilités contre des choses allemandes et à attributs généralement comme le VOLK culturel, l’état, la population allemande générale, etc.]

 

Les divers facettes et niveaux de ce complexe des hostilités sont non d’isolement ou déconnectés ; elles pénètrent et se renforcent et fusionnent pour former un vrai danger pour le VOLK allemand.

L’hostilité vers l’allemand de choses que Goetz Kubitschek et Michael Paulwitz discutent dans leur livre « DEUTSCHE OPFER – FREMDE TÄTER » (victimes allemandes, auteurs étrangers : ) est seulement un côté de la pièce de monnaie, car je discuterai plus tard.

L’autre côté de la pièce de monnaie est l‘hostilité qui est trouvée dans notre propre camp, qui a combiné avec le déplacement massif crée le vrai danger de notre aller bien à une minorité dans possède pour posséder le pays.

Évidemment ceci constituerait une menace pour nos titres nationaux.

« Notre propre camp » inclut particulièrement notre élite au pouvoir, dont l’anti hostilité allemande pose un problème stratégique.

La culture occidentale qui inclut des formes de l’Allemagne un plus large contexte.  Son élite démontre l’anti hostilité allemande qui a moins à faire avec ressentiment réel qu’avec l’idéologie.

 

L’anti récit allemand occidental

 

Est la base la plus commune et la plus répandue pour l’hostilité vers l’Allemand de choses ce que j’appelle l’anti récit allemand occidental.

Le « récit » est une nouvelle expression en allemand – nous pourrions également parler d’une idéologie de l’histoire.

Dans cette idéologie, qui est écartée par les films, la littérature, et les descriptions populaires de l’histoire, l’Allemagne a représenté un danger pour ses voisins dans le passé et représente toujours un danger potentiel.

Pour cette raison l‘Allemagne doit être enchaînée, disempowered et diluée parce que le caractère national allemand est anti démocratique, excessivement obéissant à l’autorité établie, collectivistic, violence encline, guerrier, génocide, etc., etc.

Des historiens de nos jours généralement sont trop sophistiqués pour tracer une ligne claire et directe entre Luther, Frederick, Bismarck et Hitler, mais les effets prolongés d’une telle historiographie militante sont toujours aujourd’hui tout à fait apparent, exprimé en thetendency pour traiter toute l’histoire allemande comme préhistoire du Troisième Reich.

 

On ne peut pas comprendre ce concept de l’histoire à moins qu’on comprenne le contexte historique de la guerre civile européenne qui avait faite rage depuis 1789.

[Travail GESCHICHTSPHILOSOPHIE UND WELTBÜRGERKRIEG de Hanno Kesting. BRI ZUM OST-WEST-KONFLIKT (philosophie de DEUTUNGEN DER GESCHICHTE VON DER FRANZÖSISCHEN REVOLUTION de l‘histoire et de la guerre civile globale : L’importance de l’histoire de la révolution française au conflit est-ouest), éditée en 1959, est bonne intéressant lire à cet égard.

Aujourd’hui elle est indisponible même aux librairies anciennes, mais les bonnes bibliothèques l’ont toujours – en tout cas, le BERLINOIS STAATSBIBLIOTHEK (bibliothèque d’état de Berlin) l’a.]

 

Cette guerre civile est combattue par les adhérents de trois idéologies qui changent constamment leurs noms, slogans et programmes mais maintient toujours une identité et une continuité reconnaissables.

Nous traitons deux utopiques et worldviews un, libéralisme et socialisme non-utopiques d’une part et ce qui s’appelle différemment Conservatism, réaction ou simplement la droite politique d’autre part.

Indépendamment de leurs différences, chacun des deux idéologies utopique-révolutionnaires ont des similitudes identifiables qui les rendent tellement fondamentalement perceptibles à partir de la droite qu’elles peuvent être tracées de nouveau à une « Méta-idéologie commune. »

L’approche utopique suppose que la possibilité de coexistence paisible et civilisée parmi l’humanité.

Ceci ne devrait pas être un miracle, mais est plutôt quelque chose qui peut venir environ bien entendu.

Pour cette raison on ne doit pas examiner et analyser les principes fondamentaux de la société lui-même ; un peut directement et immédiatement poursuivre la réalisation du paradis sur terre, l’un ou l’autre par la réforme progressive ou la violence révolutionnaire.

 

Les idéologies utopiques impliquent un certain nombre d’hypothèses

 

Premièrement, les sociétés utopiques soutiennent que l‘homme est par nature bon.

Les conditions sociales telles que l’inégalité et le manque de liberté sont responsables de l’existence du mal et doivent donc être bannies.

L’approche de la droite politique est que l‘homme est insuffisant et faible et mired dans le péché originel et doit donc compter sur une commande sociale pour l’appui.

Par conséquent une certaine mesure d’inégalité et d’esclavage doit être acceptée selon les besoins.

Les solutions de rechange ne sont pas « liberté, égalité, Fraternity » mais plutôt chaos, violence et barbarie.

 

Deuxièmement, les idéologies utopiques soutiennent que la société peut être rationnellement prévue ; sa conception est une question de raison et d’éclaircissement.

La droite, en revanche, croit que ce qui est traditionnel et établi peut être détruit par la critique, mais ne peut pas être remplacée par n’importe quoi mieux par des processus rationnels.

Les exemples de ce qui ne peuvent pas être remplacés par rationalisme sont les concepts de la famille, de la foi, de la tradition et de la patrie.

 

Troisièmement, les sociétés utopiques soutiennent que ce qui est « bon » (comme la liberté et l’égalité) peut être rationnellement impliqué, ainsi le theGood est culturelement indépendant et universellement valide.

Ils croient que l’humanité peut être rachetée si l’Utopie dérivée des principes d’éclaircissement peut être globalement présentée.

Pour des conservateurs, d’autre part, chaque culture est une réponse unique, non planifiée et irreproducible à la question élémentaire de si une société ordonnée est possible.

La droite souligne la légitimité du détail par opposition à la validité de l’idéologie universelle.

 

Quatrièmement, les sociétés utopiques hébergent la croyance que la société doit être définie et analysée selon leurs normes.

Ces normes comportent un point de vue des normes plutôt que des faits – ainsi « ce qui devrait être » des atouts « ce qui est. »

Elles sont dérivées des droites plutôt que des fonctions.

Le concept utopique de la société se confond avec la « raison et l’éclaircissement » parce qu’il est établi sur des notions irréelles au lieu de la réalité imparfaite, et se confond ainsi avec « le bon. »

Les erreurs d’Utopie de raison elle-même pour « les bons » est parce qu’il procède à partir de l’hypothèse qui s’équipent sont bons, et ceci implique que « le mauvais » réside dans les structures sociales et les concepts comprenant la tradition, les articles de la foi, le devoir, etc.

De leur façon de penser, si les structures sont mauvaises les défenseurs de ces structures doivent de même être mauvais.

Évidemment, la tolérance ne peut pas être basée sur un tel concept de la société ; moins elle est pratiqué, moins sa la sensation d’adhérents le besoin de elle.

 

Le concept utopique de la société produit un concept apocalyptique de la politique, selon laquelle la politique est une lutte entre les puissances de la lumière et de l’obscurité.

En conséquence, la guerre n’est pas perçue comme tragique et inéluctable.

Elle est perçue comme justifié quand elle est conduite pour des objectifs et des buts révolutionnaires.

Dans ce cas, chaque atrocité est acceptable.

Le concept utopique perçoit la guerre pendant que criminel quand il est conduit pour des objectifs et des buts contre-révolutionnaires, et alors les moyens par lesquels il est conduit ne sont pas pris en compte.

 

Et est-ce que que tout ceci doit faire avec l’hostilité contre toutes les choses allemandes ?

 

Si nous concevons des guerres du 20ème siècle comme parties d’une guerre civile idéologique globale, l‘Allemagne représente évidemment la droite.

L’Allemagne pourrait ne jamais accepter l’idée que des guerres soient conduites afin de provoquer « le bon ordre » comme la « guerre pour finir toute la guerre. »

Cette idée d’utopiste a comme conséquence un concept apocalyptique de la politique.

L’idée de la « bonne guerre » fait partie du concept utopique de l’ordre mondial de liberalist comme poursuivi par les « démocraties » occidentales aussi bien que la variante du communisme poursuivie par l’Union Soviétique.

L’accusation que l’Allemagne essayait d’obtenir la domination du monde, qui a été proposée au début du 20ème siècle, aurait été absurde même si non augmenté par Saxon anglo actionne !

À chaque moment des 19èmes et 20èmes siècles, ces pays étaient infiniment plus près de la domination du monde que l’Allemagne était jamais, et ils continuent à avoir lieu ainsi pendant le 21ème siècle.

 

Les nations qui ont été protégées par géographie insulaire se sont historiquement livrées à la pensée et à la grâce audacieuses à cette géographie, ont pu poursuivre des politiques expansionnistes globales.

Le nouvel ordre mondial libéral qui est apparu sur la scène mondiale avant que la première guerre mondiale ait été également une idéologie convenable pour la pensée utopique globale, puisque la politique de la force armée impérialiste a fonctionné comme branche armée d’Utopie.

Il n’est pas vrai qu’on ait été simplement une fonction de l’autre.

Les deux aspects de la politique anglo de Saxon (et particulièrement américain)) étaient des aspects d’un et la même compréhension de la politique.

 

En revanche, contre-révolution institutionalisée traditionnellement représentée de l’Allemagne.

La pensée d’utopiste de Globalist était étrangère à l’élite au pouvoir allemande, puisqu’ils ont fait face à la réalité de régir un déclarer qui a été constamment menacé de l’intérieur aussi bien que de l’extérieur.

Leur horizon politique était continental par opposition à insulaire, et ainsi ils ont été concernés par la consolidation de ce qui a existé réellement.

Le Reich a en effet adopté libéral, démocratique et même des idées socialistes – considérez la législation sociale Bismarckian.

Cependant, elle a fait ainsi seulement à condition que ces idées consolideraient l’ordre existant.

La porte était ouverte pour que les idées socialistes se développent, mais elles ne seraient jamais permises de détruire l’ordre existant.

 

Ce concept politique (renonciation des politiques révolutionnaires ou utopiques) a déterminé les politiques non seulement des conservateurs, mais des libéraux aussi bien, et finalement même les politiques des Démocrate sociaux.

La tendance de penser en termes révolutionnaires et utopiques était simplement étrangère en Allemagne – elle était trop faible et exposée d’essayer changeant l’ordre mondial ou d’amuser des idées de conquête du monde.

Cependant, l‘Allemagne était au moins potentiellement assez forte pour introduire l’Europe dans sa zone d’influence et pour bloquer ainsi l’établissement d’un nouvel ordre mondial ; et si l‘Europe allaient être vraie à son nom, elle devrait faire de même.

 

La guerre contre l’Allemagne, qui, comme Winston Churchill a observé, était en fait une guerre de trente ans durant à partir de 1914-1945, n’a été évidemment combattue en réponse à aucun « crime » commis par les socialistes nationaux.

Au lieu de cela, la guerre de guerre de trente ans contre l’Allemagne a été combattue pour forcer l’Europe dans l’ordre mondial liberalist-utopique et la sphère anglo de Saxon du contrôle.

L’Allemagne n’a souscrit à aucun principe grandiose qu’elle a voulu rendre vrai.

C’était une nation enracinée dans la réalité concrète dont ordre et les buts ont été dérivés pas des conceptions utopiques mais de la nécessité pratique.

Les Allemands n’ont eu aucune fidélité abstraite vers le libéral ou les idéaux « démocratiques », et c’est ce qui a apporté sur l’accusation militante d’être excessivement obéissant.

 

L’Allemagne n’a pas feint lutter pour le bonheur universel, donc elle a dû défendre les intérêts qui ont été définis pas idéologiquement mais plutôt éthniquement.

Les ennemis de l’Allemagne ont interprété ceci en tant que « nationalisme. »

En fait, l’Allemagne a soutenu des valeurs communales au lieu de différents droits.

Il n’était pas coïncidence qu’un thème actuel en sociologie allemande était ofGEMEINSCHAFT d’opposition de Ferdinand Tönnies‘ (la Communauté) au GESELLSCHAFT (la société.)

C’est ce qui constitué le « collectivisme » dont les Allemands ont été accusés.

Les idéaux communaux sont en état de fonctionnement seulement quand ils sont ancrés dans des émotions véritables, la source de cliché de « romantisme » allemand et la « irrationalité. »

 

En bref, les faits que les Allemands étaient différents et pensés différemment des Anglo-Saxons et qu’ils n’ont eu aucun sens d’Utopie, mais plutôt représenté un danger pour sa réalisation globale, fait leur le chiffre ennemi principal pour la pensée utopique occidentale.

Les clichés au sujet du caractère national allemand représentent la description tordue et démagogique partiale des tendances et des dispositions qui étaient réellement (et soyez toujours) présent.

Ces clichés étaient indispensables parce qu’un pays comme l’Allemagne ne pourrait pas avoir les moyens l’Utopianism globalistic.

Comme nous voyons aujourd’hui, l’Allemagne ne peut pas encore l’avoir les moyens.

Si les peuples anglo de Saxon eux-mêmes peuvent continuer à se permettre elle reste à voir…

 

[La partie II de DEUTSCHENFEINDLICHKEIT traitera l’adoption du récit anti-Allemand occidental par les Allemands elles-mêmes et les conséquences qui ont résulté de ceci.

 

****************

 

Le traducteur est un « Germanophilic Germanist » qui essaye de rendre les articles allemands remarquables accessibles à Germanophiles qui ne lisent pas l’Allemand.

 

 

 

 

 

 

 

 

Diesen Beitrag weiterlesen »

Hostility Towards Germans Part I: The Anti-German Narrative in the West

Written by Manfred Kleine-Hartlage

 

Translated by J M Damon

 

Following is a translation of a blog posted at http://korrektheiten.com/2011/08/02/deutschenfeindlichkeit-das-westliche-antideutsche-narrativ/

The blog begins:

[On 16 July 2011 the author gave a lecture before the Berlin Institute for State Policy on the subject of “Hostility Towards Germans – An Appraisal” in conjunction with the Institute’s 18th Course of Lectures. Unfortunately there are no recordings of this highly interesting event.  In response to requests, I have reconstituted my speech from notes. Since the lecture is too long for a single blog article I am posting it as a series, beginning with “The Anti-German Narrative in the West.]

 

 

DEUTSCHENFEINDLICHKEIT (Hostility Toward the German People) Is a Complex Phenomenon.

 

Many peoples, such as Poles, French, British and Jews, harbor a traditional resentment against the German peoplethat dates from the Second World War and preceding wars.

In addition, there is a kind of intellectual hostility toward all things German that has less to do with dislike of Germans as people than dislike and fear of the German state, which, it is feared, will become too powerful.

There is distrust of the German national character.

There is hostility toward all things German, especially on the part of the migrants who live here.

There is even a certain ant German hostility among the Germans themselves.

There is in fact an entire ideology that includes as one of its central elements DEUTSCHFEINDLICHKEIT (hostility towards all things German.)

[The subject of my lecture was DEUTSCHENFEINDLICHKEIT , or hostility toward the German people.

When in the following I use primarily the word DEUTSCHFEINDLICHKEIT (hostility toward things German) as opposed toDEUTSCHENFEINDLICHKEIT (hostility toward the German people), I am trying to make clear that I am referring not simply to hostility toward Germans, but rather, in a broad and inclusive sense, to various hostilities against German things and attributes in general, such as the cultural VOLK, the state, the general German population, etc.]

 

The various facets and levels of this complex of hostilities are not isolated or disconnected; they penetrate and reinforce each other and merge to form a real danger for the German VOLK.

The hostility toward things German that Goetz Kubitschek and Michael Paulwitz discuss in their book “DEUTSCHE OPFER – FREMDE TÄTER” (German Victims, Foreign Perpetrators: <http://www.deutscheopfer.de/>) is only one side of the coin, as I will discuss later on.

The other side of the coin is the hostility that is found in our own camp, which combined with mass migration is creating the real danger of our becoming a minority in own own country.

Obviously this would pose a threat to our domestic security.

“Our own camp” includes especially our power elite, whose anti German hostility poses a strategic problem.

The Western culture that includes Germany forms a broader context.  Its elite evinces anti German hostility that has less to do with actual resentment than with ideology.

 

The Western anti German Narrative

 

The most common and widespread basis for hostility toward things German is what I call the Western anti German narrative.

“Narrative” is a new expression in German — we could also speak of an ideology of history.

In this ideology, which is spread by films, literature, and popular depictions of history, Germany has represented a danger for its neighbors in the past and still represents a potential danger.

For this reason Germany must be fettered, disempowered and diluted because the German national character is anti democratic, excessively obedient to established authority, collectivistic, violence prone, warlike, genocidal, etc., etc.

Present day historians are generally too sophisticated to draw a clear and direct line between Luther, Frederick, Bismarck and Hitler, but the lingering effects of such propagandistic historiography are still quite noticeable today, expressed in thetendency to treat all German history as the prehistory of the Third Reich.

 

One cannot understand this concept of history unless one understands the historical context of the European civil war that has been raging since 1789.

[Hanno Kesting’s work GESCHICHTSPHILOSOPHIE UND WELTBÜRGERKRIEG. DEUTUNGEN DER GESCHICHTE VON DER FRANZÖSISCHEN REVOLUTION BIS ZUM OST-WEST-KONFLIKT (Philosophy of History and Global Civil War: The Significance of the History of the French Revolution to the East-West Conflict), published in 1959, is well worth reading in this regard.

Today it is unavailable even at antiquarian bookstores, but good libraries still have it – at any rate, the BERLINER STAATSBIBLIOTHEK (Berlin State Library) has it.]

 

This civil war is being fought by the adherents of three ideologies who constantly change their names, slogans and programs but still retain a recognizable identity and continuity.

We are dealing with two utopian and one non-utopian worldviews, Liberalism and Socialism on one hand and what is variously called Conservatism, Reaction or simply the Political Right on the other hand.

Regardless of their differences, both of the utopian-revolutionary ideologies have identifiable similarities that make them so fundamentally distinguishable from the Right that they can be traced back to a common “Meta-ideology.”

The utopian approach assumes that the possibility of peaceful and civilized coexistence among mankind.

This would not have to be a miracle, but is rather something that can come about as a matter of course.

For this reason one does not have to examine and analyze the fundamentals of society itself; one can directly and immediately pursue the realization of paradise on earth, either through gradual reform or revolutionary violence.

 

The Utopian Ideologies Imply a Number of Assumptions

 

Firstly, utopian societies hold that man is by nature good.

Social conditions such as inequality and lack of freedom are responsible for the existence of evil and must therefore be banished.

The approach of the political Right is that man is inadequate and weak and mired in original sin and must therefore rely on a social order for support.

Therefore a certain measure of inequality and bondage must be accepted as necessary.

The alternatives are not “Liberty, Equality,Fraternity” but rather chaos, violence and barbarism.

 

Secondly, Utopian ideologies hold that society can be rationally planned; its design is a matter of reason and enlightenment.

The Right, by contrast, believes that what is traditional and established can be destroyed by criticism, but cannot be replaced by anything better through rational processes.

Examples of what cannot be replaced by rationalism are the concepts of family, faith, tradition and Fatherland.

 

Thirdly, Utopian societies hold that what is “Good” (such as Freedom and Equality) can be rationally inferred, thus theGood is culturally independent and universally valid.

They believe that mankind can be redeemed if the Utopia derived from Enlightenment principles can be globally introduced.

For Conservatives, on the other hand, each culture is a unique, unplanned and irreproducible response to the elementary question of whether an orderly society is possible.

The Right emphasizes the legitimacy of the particular as opposed to the validity of universal ideology.

 

Fourthly, Utopian societies harbor the belief that society has to be defined and analyzed according to their standards.

These standards comprise a standpoint of norms rather than facts – thus “What Should Be” trumps “What Is.”

They are derived from rights rather than duties.

The Utopian concept of society confuses itself with “Reason and Enlightenment” because it is built on unreal notions instead of imperfect reality, and thus mistakes itself for “The Good.”

The reason Utopia mistakes itself for “The Good” is because it proceeds from the assumption that Man himself is good, and this implies that “The Bad” resides in social structures and concepts including tradition, articles of faith, duty, etc.

In their way of thinking, if the structures are bad the defenders of these structures must likewise be bad.

Obviously, tolerance cannot be based on such a concept of society; the less it is practiced, the less its adherents feel the need for it.

 

The Utopian concept of society produces an apocalyptic concept of politics, according to which politics is a struggle between the powers of light and of darkness.

Consequently, war is not perceived as tragic and inescapable.

It is perceived as justified when it is conducted for revolutionary aims and purposes.

In that case, every atrocity is acceptable.

The Utopian concept perceives war as criminal when it is conducted for counterrevolutionary aims and purposes, and then the means by which it is conducted are not taken into consideration.

 

And what does all this have to do with hostility against all things German?

 

If we conceive of 20th Century wars as parts of a global ideological civil war, Germany obviously represents the Right.

Germany could never accept the idea that wars are conducted in order to bring about “The Good Order” such as “War to End All War.”

This Utopian idea results in an apocalyptic concept of politics.

The idea of “Good War” is part of the Utopian concept of the liberalist world order as pursued by the Western “democracies” as well as the variant of Communism pursued by the Soviet Union.

The accusation that Germany was striving for world domination, which was put forward at the beginning of the 20th Century, would have been absurd even if not raised by the Anglo Saxon powers!

At every moment of the 19th and 20th centuries, those countries were infinitely closer to world domination than Germany ever was, and they continue to be so in the 21st Century.

 

Nations that were protected by insular geography have historically indulged in bold thinking and thanks to this geography, have been able to pursue global expansionist policies.

The liberal New World Order that appeared on the world stage before the First World War was also a fitting ideology for global Utopian thinking, since imperialistic power politics functioned as the armed branch of Utopia.

It is not true that one was merely a function of the other.

Both aspects of Anglo Saxon (and particularly American) policy) were aspects of one and the same understanding of politics.

 

By contrast, Germany traditionally represented institutionalized counter-revolution.

Globalist Utopian thinking was alien to the German power elite, since they faced the reality of governing a state that was constantly threatened from the inside as well as the outside.

Their political horizon was continental as opposed to insular, and so they were concerned with the consolidation of what actually existed.

The Reich did indeed adopt liberal, democratic and even socialistic ideas – consider the Bismarckian social legislation.

However, it did so only on condition that these ideas would consolidate the existing order.

The door was open for socialistic ideas to develop, but they would never be allowed to destroy the existing order.

 

This political concept (renunciation of revolutionary or utopian policies) determined the policies not only of conservatives, but of the Liberals as well, and ultimately even the policies of the Social Democrats.

The tendency to think in revolutionary and utopian terms was simply alien to Germany — it was too weak and exposed to attempt changing the world order or to entertain ideas of world conquest.

However, Germany was at least potentially strong enough to bring Europe into its sphere of influence and thus block establishment of a new world order; and if Europe were going to be true to its name, it would have to do likewise.

 

The war against Germany, which, as Winston Churchill observed, was in fact a Thirty Years War lasting from 1914 – 1945, was obviously not fought in response to any “crimes” committed by the National Socialists.

Instead, the Thirty Year War War Against Germany was fought to force Europe into the liberalist-utopian world order and the Anglo Saxon sphere of control.

Germany did not subscribe to any grandiose principle that it wanted to make real.

It was a nation rooted in concrete reality whose order and goals was derived not from utopian designs but practical necessity.

The Germans had no abstract loyalty toward liberal or “democratic” ideals, and this is what brought on the propagandistic accusation of being excessively obedient.

 

Germany did not pretend to be fighting for universal bliss, therefore it had to defend interests that were defined not ideologically but rather ethnically.

Germany’s enemies construed this as “nationalism.”

In fact, Germany championed communal values instead of individual entitlements.

It was not co-incidence that a current theme in German sociology was Ferdinand Tönnies’ opposition ofGEMEINSCHAFT (Community) to GESELLSCHAFT (Society.)

This is what constituted the “Collectivism” of which the Germans were accused.

Communal ideals are operative only when they are anchored in genuine emotions, the source of the cliche of German “romanticism” and “irrationality.”

 

In short, the facts that the Germans were different and thought differently from the Anglo Saxons and that they had no sense of Utopia, but rather represented a danger for its global realization, made them the principal enemy figure for Western Utopian thinking.

The cliches about the German national character represent the distorted and demagogically biased description of tendencies and dispositions that actually were (and still are) present.

These cliches were indispensible because a country like Germany could not afford globalistic Utopianism.

As we see today, Germany still cannot afford it.

Whether the Anglo Saxon peoples themselves can continue to afford it remains to be seen…

 

[Part II of DEUTSCHENFEINDLICHKEIT will deal with the adoption of the Western anti-German narrative by the Germans themselves and the consequences that have arisen from this.

 

****************

 

The translator is a “Germanophilic Germanist” who attempts to make noteworthy German articles accessible to Germanophiles who do not read German.