Archive
Categories

Artikel-Schlagworte: „Goede Orde“

Vijandigheid naar Deel I van Duitsers: Het anti-Duitse Verhaal in het Westen

[Machine translation. No liability for translation errors. Machine vertaling. Geen enkele aansprakelijkheid voor vertaalfouten.]
Comments in English, please. View original article

Geschreven door Manfred Kleine-Hartlage

 

Vertaald door J M Damon

 

Na is een vertaling van een blog die in http://korrektheiten.com/2011/08/02/deutschenfeindlichkeit-das-westliche-antideutsche-narrativ/ wordt gepost

Blog begint:

[Op 16 Juli 2011 gaf de auteur een lezing voor het Instituut van Berlijn voor het Beleid van de Staat voor wat betreft „Vijandigheid naar Duitsers – een Schatting“ samen met de 18de Cursus van het Instituut van Lezingen. Jammer genoeg zijn er geen opnamen van deze hoogst interessante gebeurtenis.  In antwoord op verzoeken, heb ik mijn toespraak van nota’s opnieuw samengesteld. Aangezien de lezing voor één enkel blogartikel te lang is post ik het als reeks, die met het „Anti-Duitse Verhaal in het Westen beginnen.]

 

 

DEUTSCHENFEINDLICHKEIT (Vijandigheid naar de Duitse Mensen) is een Complex Fenomeen.

 

Vele volkeren, zoals Polen, Fransen, Britten en Joden, haven een traditionele wrok tegen Duitse peoplethat dateert van de Tweede Oorlog van de Wereld en de voorafgaande oorlogen.

Bovendien is er een soort intellectuele vijandigheid naar alle dingen het Duits die met afkeer van Duitsers als mensen te doen dan niet te houden van minder heeft en vrees voor de Duitse staat, die, het is gevreesd, te krachtig zal worden.

Er is wantrouwen van het Duitse nationale karakter.

Er is vijandigheid naar alle dingen het Duits, vooral namens de migranten die hier leven.

Er is zelfs een bepaalde mieren Duitse vijandigheid onder de Duitsers zelf.

Er is in feite een volledige ideologie die als één van zijn centrale elementen DEUTSCHFEINDLICHKEIT omvat (vijandigheid naar alle dingen het Duits.)

[Het onderwerp van mijn lezing was DEUTSCHENFEINDLICHKEIT, of vijandigheid naar de Duitse mensen.

Wanneer in het volgende gebruik van I hoofdzakelijk het woord DEUTSCHFEINDLICHKEIT (vijandigheid naar dingen het Duits) als tegengesteld toDEUTSCHENFEINDLICHKEIT (vijandigheid naar de Duitse mensen), ik probeer duidelijk te maken die ik niet eenvoudig naar vijandigheid naar Duitsers doorverwijs, maar eerder, in brede en inclusieve zin, aan diverse vijandigheden tegen Duitse dingen en attributen in het algemeen, zoals culturele VOLK, de staat, de algemene Duitse bevolking, enz.]

 

De diverse facetten en de niveaus van dit complex van vijandigheden zijn geïsoleerd of geen losgemaakt; zij doordringen en versterken elkaar en fusie om een echt gevaar voor Duitse VOLK te vormen.

De vijandigheid naar dingen het Duits die Goetz Kubitschek en Michael Paulwitz in hun boek „DEUTSCHE OPFER – FREMDE TÄTER“ bespreekt (Duitse Slachtoffers, Buitenlandse Daders: ) is slechts één kant van het muntstuk, aangezien ik later zal bespreken.

De overkant van het muntstuk is de vijandigheid die in ons eigen kamp wordt gevonden, dat met massale migratie creeert het echte gevaar van onze het worden een minderheid in eigen eigen land combineerde.

Duidelijk zou dit een bedreiging voor onze binnenlandse veiligheid vormen.

„Ons eigen kamp“ omvat vooral onze machtselite, de van wie anti Duitse vijandigheid een strategisch probleem geeft.

De westelijke cultuur die Duitsland omvat vormt een bredere context.  Zijn elite toont anti Duitse vijandigheid die minder heeft met daadwerkelijke wrok dan met ideologie te doen.

 

Het westelijke anti Duitse Verhaal

 

De gemeenschappelijkste en wijdverspreide basis voor vijandigheid naar dingen het Duits is wat ik het Westelijke anti Duitse verhaal roep.

Het „verhaal“ is een nieuwe uitdrukking in het Duits – wij konden ook van een ideologie van geschiedenis spreken.

In deze ideologie, die door films, literatuur, en populaire afbeeldingen van geschiedenis wordt uitgespreid, heeft Duitsland een gevaar voor zijn buren in het verleden vertegenwoordigd en nog een potentieel gevaar vertegenwoordigd.

Om deze reden moet Duitsland worden belemmerd, disempowered en verdunde omdat het Duitse nationale karakter anti democratisch, bovenmatig braaf is aan gevestigd naar voren gebogen, krijgshaftig, genocidal gezag, collectivistic, geweld, enz., enz.

De huidige historici worden over het algemeen ook verfijnd om een duidelijke en directe lijn tussen Luther, Frederick, Bismarck en Hitler te trekken, maar de treuzelende gevolgen van dergelijke propagandistic historiografie zijn vandaag nog vrij merkbaar, uitgedrukt in thetendency om al Duitse geschiedenis als voorgeschiedenis van het Derde Duitse Rijk te behandelen.

 

Men kan niet dit concept geschiedenis begrijpen tenzij één de historische context van de Europese burgeroorlog begrijpt die sinds 1789 woedend is geweest.

[Het werk GESCHICHTSPHILOSOPHIE UND WELTBÜRGERKRIEG van Hanno Kesting. DEUTUNGEN DER GESCHICHTE VON DER FRANZÖSISCHEN REVOLUTION BIB ZUM ost-westen-KONFLIKT (Filosofie van Geschiedenis en Globale Burgeroorlog: De betekenis van de Geschiedenis van de Franse Revolutie aan het Oost-west Conflict), die in 1959 wordt gepubliceerd, is goed in dit verband waard lezing.

Vandaag is het niet beschikbaar zelfs bij antiquairboekhandels, maar de goede bibliotheken hebben het nog – in ieder geval, heeft BERLINER STAATSBIBLIOTHEK (de Bibliotheek van de Staat van Berlijn) het.]

 

Deze burgeroorlog wordt bestreden door de aanhangers van drie ideologieën die constant hun namen, slogans veranderen en programma’s maar nog een herkenbare identiteit en een continuïteit behouden.

Wij behandelen utopian twee en niet utopian worldviews één, Liberalisme en Collectivisme op één hand en wat verscheiden Conservatisme, Reactie of eenvoudig het Politieke Recht anderzijds wordt genoemd.

Ongeacht hun verschillen, hebben allebei van de utopian-revolutionaire ideologieën identificeerbare gelijkenissen die hen zo fundamenteel van het Recht te onderscheiden maken dat zij terug naar een gemeenschappelijke „meta-Ideologie kunnen worden gevonden.“

De utopian benadering veronderstelt dat de mogelijkheid van vreedzame en beschaafde coëxistentie onder mensheid.

Dit zou geen mirakel moeten zijn, maar is eerder iets die als vanzelfsprekendheid kan gebeuren.

Om deze reden moet men niet de grondbeginselen van de maatschappij zelf onderzoeken en analyseren; men kan de totstandbrenging van paradijs ter wereld, of door geleidelijke hervorming of revolutionair geweld direct en onmiddellijk nastreven.

 

De Utopian Ideologieën impliceren een aantal Veronderstellingen

 

Ten eerste, zijn utopian maatschappijen van mening dat de mens door aardgoed is.

De sociale voorwaarden zoals ongelijkheid en gebrek aan vrijheid zijn de oorzaak van het bestaan van kwaad en moeten daarom worden uitgestoten.

De benadering van het politieke Recht is dat de mens ontoereikend en zwak is en in erfzonde mired en zich daarom op een sociale orde voor steun moet baseren.

Daarom moet een bepaalde maatregel van ongelijkheid en lijfeigenschap zonodig worden goedgekeurd.

De alternatieven zijn „Vrijheid, Gelijkheid, Broederlijkheid“ maar eerder chaos, geweld en geen barbarisme.

 

Ten tweede, stellen Utopian ideologieën dat de maatschappij rationeel kan worden gepland; zijn ontwerp is een kwestie van reden en verlichting.

Het recht, door contrast, gelooft dat wat traditioneel en gevestigd is kan door kritiek worden vernietigd, maar kan niet door om het even wat beter door rationele processen worden vervangen.

De voorbeelden van wat niet door rationalisme kan worden vervangen zijn de concepten familie, geloof, traditie en Vaderland.

 

Ten derde, zijn Utopian maatschappijen van mening dat wat (zoals Vrijheid en Gelijkheid) „Goed“ is kan rationeel worden geconcludeerd, dus theGood is cultureel onafhankelijk en universeel geldig.

Zij geloven dat de mensheid kan worden teruggekocht als de Utopie die uit de principes van de Verlichting wordt afgeleid globaal kan worden geïntroduceerd.

Voor Conservatieven, anderzijds, is elke cultuur een unieke, ongeplande en irreproducible reactie op de elementaire kwestie van of de ordelijke maatschappij mogelijk is.

Het recht benadrukt de legitimiteit van bijzonder in tegenstelling tot de geldigheid van universele ideologie.

 

Ten vierde, Utopian de maatschappijenhaven de overtuiging dat de maatschappij moet volgens hun normen worden bepaald en worden geanalyseerd.

Deze normen bestaan uit een standpunt van normen eerder dan feiten – zo „wat“ troeven „zou moeten zijn wat.“ is

Zij worden afgeleid uit rechten eerder dan plichten.

Het Utopian concept de maatschappij verwart zich met „Reden en Verlichting“ omdat het op onwerkelijke begrippen in plaats van onvolmaakte werkelijkheid wordt voortgebouwd, en verwart zich zo met het „Goed.“

De reden Utopie verwart zich want het „Goed“ is omdat het van de veronderstelling te werk gaat dat zich goed is bemant, en dit dat „Slecht“ in sociale structuren en concepten met inbegrip van traditie, geloofspunten, plicht verblijft, enz. impliceert.

Op hun manier om te denken, als de structuren slecht zijn moeten de verdedigers van deze structuren eveneens slecht zijn.

Duidelijk, kan de tolerantie niet op zulk een concept de maatschappij worden gebaseerd; minder het wordt uitgeoefend, voelen de zijn aanhangers minder de behoefte aan het.

 

Het Utopian concept de maatschappij veroorzaakt een apocalyptisch concept politiek, volgens dewelke de politiek een strijd tussen de bevoegdheden van licht en van duisternis is.

Derhalve wordt de oorlog niet waargenomen tragisch en onontkoombaar.

Het wordt waargenomen zoals gerechtvaardigd wanneer het voor revolutionaire doelstellingen en doeleinden wordt geleid.

In dat geval, is elke wreedheid aanvaardbaar.

Het Utopian concept neemt oorlog waar aangezien misdadiger wanneer het voor counterrevolutionary doelstellingen en doeleinden, en toen de middelen wordt geleid waardoor het wordt geleid niet wordt genomen in overweging.

 

En wat moet dit alles met vijandigheid tegen alle dingen het Duits doen?

 

Als wij van de oorlogen van de 20ste Eeuw als delen van een globale ideologische burgeroorlog opvatten, vertegenwoordigt Duitsland duidelijk het Recht.

Duitsland kon het idee dat nooit goedkeuren de oorlogen worden geleid om de „Goede Orde“ zoals „Oorlog te bewerkstelligen om Al Oorlog te beëindigen.“

Dit Utopian idee resulteert in een apocalyptisch concept politiek.

Het idee van „Goede Oorlog“ maakt deel uit van het Utopian concept de orde van de liberalistwereld zoals die door de Westelijke die „democratieën“ evenals de variant van Communisme wordt achtervolgd door de Sovjetunie wordt nagestreefd.

De beschuldiging dat Duitsland voor wereldoverheersing streefde, die aan het begin van de 20ste Eeuw naar voren werd gebracht, zou absurd zelfs als opgeheven niet door de Saksische bevoegdheden Anglo geweest zijn!

Op elk ogenblik van de 19de en 20ste eeuwen, waren die landen oneindig dichter aan wereldoverheersing dan Duitsland ooit was, en zij zo in de 21ste Eeuw blijven.

 

De naties die door insulaire aardrijkskunde werden beschermd hebben historisch in het gewaagde denken tevreden gesteld en dankzij deze aardrijkskunde, globaal expansionist beleid hebben kunnen nastreven.

De liberale Nieuwe Orde van de Wereld die op wereldniveau vóór de Eerste Oorlog verscheen van de Wereld was ook een montageideologie voor het globale Utopian denken, aangezien de imperialistische machtspolitiek als bewapende tak van Utopie functioneerde.

Het is niet waar dat één slechts een functie van andere was.

Beide aspecten van Saksisch (en bijzonder Amerikaans) beleid Anglo) waren aspecten van één en het zelfde begrip van politiek.

 

Door contrast, vertegenwoordigde Duitsland traditioneel geïnstitutionaliseerde counter-revolution.

Het Utopian was denken van Globalist vreemd aan de Duitse machtselite, aangezien zij de werkelijkheid van het regeren van een staat onder ogen zagen die constant van de binnenkant evenals de buitenkant werd bedreigd.

Hun politieke horizon was continentaal in tegenstelling tot insulair, en zodat waren zij betrokken met de consolidatie van wat eigenlijk bestond.

Het Duitse Rijk keurde inderdaad liberale, democratische en zelfs socialistic ideeën goed – beschouw als Bismarckian de sociale wetgeving.

Nochtans, deed het dit slechts op voorwaarde dat deze ideeën de bestaande orde zouden consolideren.

De deur was open voor socialistic ideeën zich te ontwikkelen, maar zij zouden nooit toegestaan worden om de bestaande orde te vernietigen.

 

Dit politieke concept (afstand doen van revolutionair of utopian beleid) bepaalde het beleid niet alleen van conservatieven, maar uiteindelijk van de Liberalen eveneens, en zelfs het beleid van de Sociaal-democraten.

De tendens om in revolutionaire en utopian termen te denken was eenvoudig vreemd aan Duitsland – het was te zwak en stelde aan poging bloot die de wereldorde veranderen of om ideeën van wereldverovering te hebben.

Nochtans, Duitsland sterk minstens potentieel genoeg was om Europa te brengen in zijn invloedssfeer en zo onderneming van een nieuwe wereldorde te blokkeren; en als Europa aan zijn naam waar ging zijn, het moet eveneens.

 

De oorlog tegen Duitsland, dat, als Winston waargenomen Churchill, in feite een Oorlog die van Dertig Jaar vanaf 1914 – 1945 duren was, werd duidelijk niet bestreden in antwoord op enige „misdaden“ toegewijd door de Nazien.

In plaats daarvan, werd de Oorlog van de Oorlog van Dertig Jaar tegen Duitsland bestreden aan kracht Europa in de liberalist-utopian wereldorde en het Saksische gebied Anglo van controle.

Duitsland tekende niet aan enig grandioos principe dat het in wilde echt maken.

Het was een natie in concrete werkelijkheid wortel wordt geschoten waarvan orde en de doelstellingen niet werden afgeleid uit utopian ontwerpen maar praktische noodzaak die.

De Duitsers hadden geen abstracte loyaliteit naar liberale of „democratische“ ideals, en dit is wat op de propagandistic beschuldiging van bovenmatig braaf het zijn bracht.

 

Duitsland beweerde niet om voor universele zaligheid te vechten, daarom moest het belangen verdedigen die niet ideologisch maar eerder etnisch werden bepaald.

Vijanden van Duitsland ontleedden dit als „nationalisme.“

In feite, verdedigde Duitsland communale waarden in plaats van individuele betiteling.

Het was geen toeval dat een huidig thema in Duitse sociologie de oppositie van Ferdinand Tönnies‘ ofGEMEINSCHAFT (Gemeenschap) tegen GESELLSCHAFT (de Maatschappij.) was

Dit is wat het „Collectivisme“ vormde waarvan de Duitsers werden beschuldigd.

Communale ideals zijn doeltreffend slechts wanneer zij in echte emoties, de bron van cliche van Duitse „romantiek“ en „irrationality.“ worden verankerd

 

In het kort, vertegenwoordigden de feiten dat de Duitsers verschillend waren en verschillend van de Saksers dachten Anglo en dat zij geen betekenis van Utopie hadden, maar eerder een gevaar voor zijn globale totstandbrenging, maakten tot hen het belangrijkste vijandelijke cijfer voor het Westelijke Utopian denken.

Cliches over het Duitse nationale karakter vertegenwoordigen de vervormde en demagogically beïnvloede beschrijving van tendensen en regelingen die eigenlijk (en nog aanwezig zijn) waren.

Deze cliches waren onontbeerlijk omdat een land zoals Duitsland zich geen globalistic Utopianism kon veroorloven.

Zoals wij vandaag zien, kan Duitsland nog zich niet het veroorloven.

Of de Anglo Saksische volkeren zelf kunnen blijven zich veroorloven het staat te bezien…

 

[Een Deel II van DEUTSCHENFEINDLICHKEIT zal de goedkeuring van het Westelijke anti-Duitse verhaal door de Duitsers zelf en de gevolgen behandelen die van dit het gevolg zijn geweest.

 

****************

 

De vertaler is een „Germanophilic Germanist“ wie probeert om opmerkelijke Duitse artikelen voor Germanophiles toegankelijk te maken die het geen Duits lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Diesen Beitrag weiterlesen »