Archive
Categories

Artikel-Schlagworte: „Ria Novosti“

Γιατί η «έξυπνη υπεράσπιση» είναι το αντίθετο της έξυπνης υπεράσπισης

[Machine translation. No liability for translation errors. Η αυτόματη μετάφραση. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για μεταφραστικά λάθη.]
Comments in English, please. View original article

από Skeptizissimus, στις 10 Οκτωβρίου 2011, μετάφραση από Google

Καταρχήν: η υπεράσπιση είναι πιθανώς η σημαντικότερη προϋπόθεση για την αδιαφιλονίκητη κυριαρχία μιας χώρας. Και η κυριαρχία στο διεθνείς νόμο και το κρατικό νόμο περιλαμβάνει την ακεραιότητα του εθνικού εδάφους και τις αποφάσεις της κυβέρνησης.

Εκείνοι που έχουν σώσει επάνω κάποια ελάχιστη υπόλοιπη συμπόνοια για την ομοσπονδιακή Δημοκρατία και ίσως ακόμη και κρυφά ελπίζουν ότι τα μέσα δεν συμβαδίζουν σαν από μια αόρατη δύναμη, μπορεί, με το νέο αλγόριθμο αναζήτησης Google, να ψάξει για τον όρο «έξυπνη υπεράσπιση». Έκπληξη! Κανένας German-language σταθμός εφημερίδων ή τηλεόρασης δεν υπέβαλε έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της υπογραφής της διάσκεψης των Βρυξελλών των αμυντικών υπουργών του ΝΑΤΟ.

Χάρι στην ημι-κυβέρνηση ρωσικό Ria-Novosti, υπάρχει ευτυχώς μια μικρή διευκρίνιση:

Πάλι, ένα κομμάτι της υπόλοιπης υπόλοιπης κυριαρχίας της Γερμανίας και όλων των κρατών μελών διαβρώνεται. Η υπεράσπιση του ΝΑΤΟ πρόκειται να γίνει στον τομέα του εξοπλισμού «αποδοτικότερου».

[Διαβασμένος περισσότεροι…]

Diesen Beitrag weiterlesen »

「スマートな防衛」がスマートな防衛の反対なぜであるか

[Machine translation. No liability for translation errors. 機械翻訳。翻訳の誤りに対しても責任を負いません。]
Comments in English, please. View original article

Skeptizissimus著、2011年10月10日のGoogle著翻訳

まず: 防衛はおそらく国の明白な主権のための最も重要な前提条件です。 そして国際法および州法の主権は国の領域の完全性および政府の決定を含んでいます。

連邦共和国のための最低の残りの共鳴を多分秘密に救い、見えない力によって、言葉「スマートな防衛」の調査が、Googleの新しい探索アルゴリズムと、かもしれないように媒体がラインに持って来られないことを望みます人は。 驚き! ドイツ言語新聞またはテレビ局はNATOの防衛長官のブリュッセルの会議の署名した結果で報告しませんでした。

幸いにも半政府のロシア人Ria Novostiのおかげで、そこに少し説明です:

再度、ドイツとすべての加盟州の残りの残りの主権の部分は腐食させています。 NATOの防衛は」より有効な兵器の分野で「作られるべきです。

[多く読まれる…]

Diesen Beitrag weiterlesen »

Perché “la difesa astuta„ è l’opposto di difesa astuta

[Machine translation. No liability for translation errors. Traduzione automatica. Nessuna responsabilità per errori di traduzione.]
Comments in English, please. View original article

da Skeptizissimus, il 10 ottobre 2011, traduzione da Google

In primo luogo: la difesa è probabilmente il presupposto più importante per la sovranità indiscussa di un paese. E la sovranità nel diritto internazionale e nella legge statale comprende l’integrità del territorio nazionale e le decisioni del governo.

Coloro che ha conservato forse anche segreto su una certa compassione residua minima per la Repubblica federale e sperano che i media non siano introdotti nella linea come se con una forza invisibile, possa, con il nuovo algoritmo di ricerca di Google, la ricerca del termine “difesa astuta„. Sorpresa! Nessun giornale o emittente televisiva di lingua tedesca ha riferito sui risultati della firma della conferenza di Bruxelles dei ministri di difesa di NATO.

I ringraziamenti al Russo Ria Novosti di semi-governo, là sono fortunatamente un poco chiarimento:

Di nuovo, un pezzo della sovranità residua restante della Germania e di tutti gli stati membri sta erodendo. La difesa della NATO deve essere fatta nel campo dell’armamento “più efficiente„.

[Colto più…]

Diesen Beitrag weiterlesen »

Därför ”smart försvar” är motsatsen av smart försvar

[Machine translation. No liability for translation errors.Maskinöversättning. Inget ansvar för översättningsfel.]
Comments in English, please. View original article

vid Skeptizissimus oktober 10, 2011, översättning vid Google

Först allra: försvar är antagligen den viktigaste nödvändign för den obestridda suveräniteten av ett land. Och suveränitet i landskamplag och delstatslag inkluderar fullständigheten av medborgareterritoriet och besluten av regeringen.

De, som har sparat upp någon minsta resterande sympati för den federala republiken och kanske även i hemlighet, hoppas, att massmedia inte kommas med in i, fodrar som om vid en osynlig styrka, kan, med Googles ny sökandealgoritm, sökandet för benämna ”smart försvar”. Överrrakning! Ingen Tysk-språk tidning eller TV-station anmälde på resultaten av underteckna av den Bryssel konferensen av NATO-försvarsministerar.

Tack till halv-regeringen ryska Ria Novosti, där är lyckligtvis lite en förklaring:

Igen eroderas en lappa av den resterande resterande suveräniteten av Tysklandet och allra medlemmen States. Försvar av NATO ska göras i sätta in av ”den effektivare” rustningen.

[Läst mer…]

Diesen Beitrag weiterlesen »

Porqué la “defensa elegante” es el contrario de la defensa elegante

[Machine translation. No liability for translation errors. Traducción automática. No nos hacemos responsables de errores de traducción.]
Comments in English, please. View original article

por Skeptizissimus, el 10 de octubre de 2011, traducción por Google

En primer lugar: la defensa es probablemente el requisito previo más importante para la soberanía indiscutible de un país. Y la soberanía en derecho internacional y ley estatal incluye la integridad del territorio nacional y las decisiones del gobierno.

Los que han ahorrado para arriba una cierta condolencia residual mínima para la república federal y quizás incluso secretamente esperan que los medios no estén alineados como si por una fuerza invisible, pueda, con el nuevo algoritmo de la búsqueda de Google, la búsqueda para el término “defensa elegante”. ¡Sorpresa! Ninguna estación de lengua alemana del periódico o de televisión divulgó sobre los resultados de la firma de la conferencia de Bruselas de los ministros de defensa de la OTAN.

Las gracias al ruso Ria Novosti del semi-gobierno, allí son afortunadamente una poca clarificación:

Una vez más un pedazo de la soberanía residual restante de Alemania y de todos los Estados miembros se está erosionando. La defensa de la OTAN debe ser hecha en el campo del armamento “más eficiente”.

[Leído más…]

Diesen Beitrag weiterlesen »

Почему «умная оборона» противоположность умной обороны

[Machine translation. No liability for translation errors. Машинный перевод. Никакая ответственность за перевод ошибок.]
Comments in English, please. View original article

Skeptizissimus, 10-ое октября 2011, перевод Google

Во-первых: оборона вероятно самое важное предпосылка для бесспорного суверенства страны. И суверенство в международном праве и государственном законе включает герметичность национальной территории и решения правительства.

Те которые сохранили вверх некоторое минимальное остаточное сочувствие для федеральной республики и возможно даже втихомолку надеются что средства не принесены в линию если незримым усилием, может, с алгоритмом поиска Google новым, поиск для термины «умной обороны». Сярприз! Никакие газета или телевизионная станция немецкого языка не сообщили на результатах подписания конференции Брюсселя министров обороны НАТО.

Спасибо к русскому Ria Novosti semi-правительства, там удачно меньшее пояснение:

Опять, выветривается часть остального остаточного суверенства Германии и всех государство-членов. Оборона НАТО быть сделанным в поле вооружения «более эффективного».

[Прочитано больше…]

Diesen Beitrag weiterlesen »